Lait ja asetukset

Psykoterapiaa ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait ja asetukset:

  • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559wl015
  • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 99/2001
  • Kansanterveyslaki 28.1.1972/66
  • Erikoissairaanhoitolaki 1.12.1989/1062
  • Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116
  • Laki lastensuojelulain muuttamisesta 88/2010